INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Bielawska przetwarza informacje dotyczące
klientów oraz kontrahentów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14
RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z
innych źródeł.
 
W świetle powyższego informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata
Bielawska, ul Cieszyńska 59/2, 43-300 Bielsko-Biała.
 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Cieszyńska 59/2, 43-300 Bielsko-Biała lub e-mail: kancelaria@biellex.pl.
 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną
zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 
3. Przetwarzane danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Agata Bielawska dotyczy świadczenia
pomocy prawnej.
 
4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają
obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę
Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Agata Bielawska przetwarzane przez
okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia
roszczenia lub zatarcia skazania.
 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez Administratora:
 
- kontakt e-mailowy pod adresem: kancelaria@biellex.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Cieszyńska 59/2, 43-300 Bielsko-Biała
 
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
8. Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Bielawska nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i
Pani/Pana* dane nie są profilowane.
 
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych
osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 
10. W siedzibie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agata Bielawska stosuje się monitoring wizyjny. Niniejsze dane
będą przechowywane na potrzeby ewidencyjne zdarzenia uzasadniającego interwencję organu publicznego.
 
Z poważaniem, Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Bielawska